Sunday, April 10, 2011

Sunday best

As I sit here this morning the fog is lifting- both outside and in my head. It's wet and dreary and I suppose a good time for sleeping in. I just can't sleep my weekends away, though. Or any other day, really. I'm at my best in the morning.I've been outside to feed the birds. I took the trash out. I'm even taunting Mother Nature with some stuff out on the clothesline.

I'm hoping she's just sleeping in and will soon wake up with her Sunday best- blue skies and sunshine. I have flowers to plant and things to spray paint.

17 comments:

glimpse of my world said...

Glad you are back... I have missed you!! And the entries on what you wore this week!! I love those!! Great hints for someone who does not give fashion alot of time and energy!! Hugs dear and happy day!

traci said...

i hope it ends up being a beautiful day in your neck of the woods. it is sunny and warm here already. supposed to get in the 80's. crazy. i am going to enjoy every minute. have a great one.

Laurie at Turner Farm said...

Yes, we're glad you're back!!! Love the post and I too am best in the morning. Hope you're enjoying a beautiful Sunday.

Kim's Treasures said...

Spring is sure taking it's sweet old time this year, isn't it? Yesterday was beautiful and today much cooler again. Ready for the warm days to stay!

Hope you're doing well!!!

Hugs!
Kim

Farmchick said...

Hope you had a wonderful spring day!! Not fair that you can even think about planting flowers yet. :) Living farther north I have a little more time to wait!! Come say hi!

Theresa said...

Beautiful morning, clothes on the line and sunshine to dry them... AWESOME!

Have a blessed Easter! HUGS!

RSA Now said...

Oh gosh I can NEVER get out of bed when the weather is like that, it's like nature is TELLING me to sleep in :)

Rose said...

Seems to love gardening ! Wow! Given a chance I too would love to have a garden of my own:) Mother nature is beautiful!
Your Garden Personality
Which type of garden goes with your personality?
http://www.3smartcubes.com/pages/tests/garden_personality/garden_personality_instructions.asp

Georgia Girl said...

missing you...when u coming back again

Snappy Di said...

Come leave a comment on my blog for the Fairy Hobmother! I did and won a $50 Amazon Gift Cert. Seriously.. come comment and leave your wish.

Di

Earplugs said...

I enjoyed in your blog so much. I hope it ends up being a beautiful day in your neck of the woods. it is sunny and warm here already.

Leight ear plugs said...

Your article is truly relevant to my study at this moment, and I am really happy I discovered your website. However, I would like to see more details about this topic.

Anonymous said...

Lek wywo³uje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie asymilowania substancji tluszczowych z wykorzystaniem ludzki twór. Owo w ka¿dym calu nowy œrodek dla panienki, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê i przejœæ na zwierzchni nurt posi³ków. Lek ów uznaje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Specyfik ów nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po leki zaœ po dane o farmaceutykach. Fur dlatego alli Og³aszamy tymi¿ krain¹ pañszczyznê medykamentów oraz rzeczywiœcie dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu w najwy¿szym stopniu specjalnych zaœ dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie uzysków farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tej chwili trójka typy prepratów. Nasza apteka o której piszemy dzia³a w postêpowanie niezawodny natomiast porucza [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w ci¹gu ledwo niejakiego dnia od momentu momentu zredagowania twojego zainteresowania. W³aœnie spoœród tego uzyskuje unikalne [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na cienki brzuszekJest do licha i trochê za³¹czników diety na wyszczuplenie. Do g³ównych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, ale rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast zaœ udowodnionym przedsiêwziêciem prawdopodobnie pochwaliæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta natomiast i æwiczenie fizyczne w sporym szczeblu rozstrzygaj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] ciê¿koœci.Na menopauzêMenopauza jest niekiedy, jak krwawienie koñczy, tudzie¿ jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie amalgamaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy aczkolwiek nie implikuje w celu buzi pieknej tragedii tudzie¿ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

sex video chat said...

Hope you made it one of the best sunday.

tiaolou said...

marlboro redsmarlborocarton of newportsnewport 100 cigarettescheap newport cigarettes free shippingwholesale newport cigarettesnewports cigaretteswholesale cigarettesmarlboroscigarettes.commarlboro red,

Brandy Jiang said...

I love sunday.

I often buy Guild Wars 2 Gold at the following webpage: http://www.vipgw2gold.com/

Brandy Jiang said...

Happy weekend.

I like to play online game,such as RuneScape.I always buy the items online.So I am familiar with the safest and convenient way to buy RS Gold online.There are: http://www.rsgoldfast.com/